V mimoriadnych prípadoch sa obracajte na svojho lekára, alebo na pohotovostnú službu.
Pri výskyte nežiaducich vedľajších účinkov požiadajte o radu na svojho ošetrujúceho lekára, alebo lekárnika.

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

V prípade otázok týkajúcich sa konkrétneho produktu Zentivy nás kontaktujte e-mailom: recepcia.slovakia@zentiva.com alebo telefonicky: +421 (2) 39 183 010.

V prípade využitia niektorého z uvedených kontaktov (e-mail, telefón) beriem na vedomie súvisiace informácie o spracovaní osobných údajov.

Zentiva, a.s.
Einsteinova 24
851 01  Bratislava
Slovenská republika
E-mail: recepcia.slovakia@zentiva.com